027 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล

หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.66 KB