พื้นที่รับผิดชอบ
พื้นที่รับผิดชอบ
พื้นที่รับผิดชอบ 48.211 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 2 แขวง คือ
          1. แขวงคลองสิบสอง มีจำนวน 11 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1-11
          2. แขวงคลองสิบ อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสน.ประชาสำราญ
          จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 11-14