วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
“กฎหมาย โปร่งใส เป็นธรรม เสมอภาค พัฒนาและมุ่งมั่น สู่การบริการด้วยใจ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ด้วยความเป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุขของประชาชน